Szkolny Ośrodek Kariery prowadzi działalność w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa  w Częstochowie od 2004 r. swoim działaniem obejmie wszystkich uczniów Szkoły - czyli, tych którzy świadomie będą planować swoją karierę zawodową począwszy od pierwszego dnia nauki w naszej szkole aż uczniów klas programowo najwyższych.

Celem SzOK jest:

  -  kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

  -  przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym w warunkach

     gospodarki rynkowej.

  -  rozwijanie potrzeby samokształcenia i samorealizacji.

 

Pomimo tego, że bardzo wiele zadań w szkole realizuje się od dawna w celu przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, to nadal istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu działania. W szkole zawodowej uczniowie oczekują wsparcia i pomocy w wyborze przyszłej drogi zawodowej.

 

 

Plan działania
Szkolnego Ośrodka Kariery

 

Charakterystyka programu działania

 

Życie we współczesnych realiach gospodarczych sprawia nam wszystkim trudność. Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce determinuje konieczność właściwego przygotowania młodzieży w tej rzeczywistości. Niniejszy program ma temu służyć. Program działania SzOK jest przeznaczony dla Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa  w Częstochowie. Szkolny Ośrodek Kariery funkcjonuje 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie.

  poniedziałek: 9 - 13

  wtorek: 9 - 13

  środa: 9 - 13

  czwartek: 9 - 13

  piątek: 9 - 13

 

Koncepcja programu  SzOK ukierunkowuje ucznia na 5 obszarów tematycznych:

  -  komunikacja interpersonalna

  -  rynek pracy

  -  samozatrudnienie

  -  współpraca z instytucjami wspierającymi działanie SzOK

  -  stosowanie technik multimedialnych

Uzupełnienie tych obszarów stanowi integracja Polski z Unią Europejską i wynikające z tego faktu szanse dla młodych obywateli naszego kraju.
Największy nacisk jest położony na kształtowanie przedsiębiorczych postaw ucznia i świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej oraz edukacyjnej. Zagadnienia teoretyczne poznawane w trakcie realizacji tematów z doradztwa zawodowego zawierają w sobie ćwiczenia praktyczne kształtujące kluczowe umiejętności.

 

Doradca zawodowy pracujący w SzOK-u przygotowuje młodego człowieka do aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Kształtuje przede wszystkim przedsiębiorcze postawy uczniów, takie jak:

  -  wiara we własne możliwości

  -  wytrwałość w dążeniu do celu

  -  odpowiedzialność za podejmowanie decyzji

  -  uczenie się na błędach

  -  podejmowanie z własnej inicjatywy działań między innymi poszukiwania pracy,

     podejmowanie działalności gospodarczej

 

Współpraca z nauczycielami i pedagogiem ułatwia realistyczne postrzeganie problemów przez uczniów.

 

W programie uwzględniona została też ta współpraca instytucjami wspomagającymi doradcę zawodowego tj.:

  -  Biura Karier uczelni wyższych m.in. Politechnika Częstochowska, Akademia im. Jana

     Długosza

  -  Centrum Edukacji i Pracy OHP w Częstochowie, Katowice

  -  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

  -  Wojewódzki Urząd Pracy filia Częstochowa - Centrum Informacji i Planowania Kariery

     Zawodowej

  -  Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie – klub pracy

  -  Centrum Informacji Zawodowej

  -  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawie

  -  Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach

  -  Centrum Metodyczne ECORYS

  -  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Częstochowie

  -  Adecco Częstochowa

  -  Spółdzielnia Pracy Oświata w Katowicach

  -  APUS – agencja zatrudnienia i szkoleń

  -  Szkoły policealne m.in. Żak, Profesja, Dobre szkoły, Academicus, Teb

Zaproponowane aktywizujące metody pracy maja na celu kształtowanie umiejętności uczniów i zainteresowanie młodzieży SzOK.

 

 

Plan marketingowy Szkolnego Ośrodka Kariery


1. Oferta SzOK

 

Szkolny Ośrodek Kariery wykonuje działania w zakresie:

  -  doradztwa grupowego: warsztaty, seminaria, prelekcje, wykłady, wycieczki

  -  doradztwa indywidualnego - testy predyspozycji zawodowych, testy komputerowe

     określające preferencje zawodowe, kreatywność, asertywność, stres egzaminacyjny,

     określające umiejętności oraz uczą samooceny.

  -  zajęć indywidualnych dla rodziców

  -  zajęć komputerowych - dostęp do Internetu

 

METODY i FORMY PRACY:

  -  praca indywidualna i w grupach

  -  prelekcja i pogadanka

  -  pokazy multimedialne

  -  metody aktywne – dyskusje

  -  testy

  -  warsztaty

 

2. Klienci - odbiorcy Szkolnego Ośrodka Kariery

 

Potencjalnym klientem SzOK są wszyscy uczniowie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem klas trzecich liceum ogólnokształcącego,  liceum profilowanego czwartej klasy technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Obecnie uczniowie kształtują umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości, w sumie jest to kilka godzin w cyklu nauczania. W momencie powstania SzOK jest możliwość ciągłej aktywnej i szerszej współpracy z uczniami.
Celowe jest rozszerzenie edukacji z zakresu doradztwa zawodowego wśród uczniów. Klientami SzOK są również rodzice naszych uczniów, z którymi będą przeprowadzone przede wszystkim indywidualne rozmowy doradcze oraz prelekcje na temat wspierania w wyborze drogi zawodowej swoich dzieci.
Gimnazjaliści to również odbiorcy naszej oferty głównie w czasie "Targów Edukacyjnych" i "Otwartych Dni" w szkole w celu sprawdzenia swoich predyspozycji do kształcenia w promowanych przez szkołę kierunkach.

 

3. Cele które SzOk chce osiągnąć w pracy z uczniem


Największe osiągnięcia uczniów:

  -  poznanie samego siebie i swoich możliwości

  -  umiejętność dokonywania samooceny

  -  umiejętność autoprezentacji

  -  umiejętność aktywnego słuchania, przemawiania i prowadzenia rozmowy

  -  aktywne uczestniczenie w pracy zespołu

  -  znajomość najważniejszych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy

  -  świadomość, co jest ważne w procesie poszukiwania swego miejsca na rynku pracy

  -  znajomość najbardziej efektywnych sposobów poszukiwania pracy

  -  umiejętność przygotowania dokumentacji potrzebnej w procesie poszukiwania pracy

  -  kreowanie pomysłów na działalność gospodarczą, czyli stworzenie miejsca pracy dla siebie

 

Zajęcia  odbywają się w różnych formatach zarówno w formie grupowej i indywidualnej. Stosowane są metody aktywizujące. W związku z osiągnięciem powyższych celów do współpracy zostali zaproszeni rodzice i grono pedagogiczne. SzOK swoje działania i osiągnięcia promuje na terenie szkoły, jak również poza nią na "Targach edukacyjnych" w czasie " Dni otwartych ", „Targach pracy”. Gimnazjaliści w trakcie "otwartych dni" będą mieli możliwość skorzystać z usług doradcy zawodowego. Będą mogli sprawdzić swoje predyspozycje do kształcenia w proponowanych kierunkach przez szkołę.

 

 

Plan pracy
Szkolnego Ośrodka Kariery

 

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie, umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy, poznają podstawy prawa pracy.

 

Cele prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

  -  przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,

  -  kształcenie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w

     kształtowaniu swojej drogi zawodowej,

  -  kształcenie umiejętności ciągłego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do

     realizacji celów,

  -  kształcenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i umiejętności,

  -  kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach

     trudnych i stresowych,

  -  kreowania postaw aktywnych (radzenia sobie w trudnych sytuacjach)

 

Kształcenie umiejętności:

  -  planowania przyszłości zawodowej,

  -  organizowania działań swoich i zespołu, pracy w grupie,

  -  przygotowania dokumentów związanych z pracą,

  -  poszukiwania pracy

  -  prezentowania się na rynku pracy,

  -  nawiązywania kontaktów: rozmowy telefoniczne, listy, kontakty przez Internet,

  -  przeprowadzania negocjacji,

  -  poznawania świata zawodów (wymagań zawodu, środowiska pracy)

  -  poznania ścieżek komunikacyjnych w wybranych zawodach

  -  umiejętność autoprezentacji

 

Cele związane z wiedzą:

  -  poznanie zasad prowadzenia korespondencji,

  -  poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą,

  -  poznanie podstaw prawa pracy,

  -  poznanie reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

 

 

Strategia
Szkolnego Ośrodka Kariery

 

Misja SzOK

 

Misją SzOK jest kształtowanie umiejętności myślenia i działania przedsiębiorczego. Pragnie to osiągnąć poprzez realizowanie programu dydaktycznego na jak najwyższym poziomie kształcenia.

 

Wizja SzOK

 

W przyszłości zamierza osiągnąć bardzo silną pozycję wiodącego Szkolnego Ośrodka Kariery na terenie Częstochowy, poprzez prowadzenie działań w różnych kierunkach tzn. ścisła współpraca z rodzicami, instytucjami wspierającymi działania SzOK wszystkimi nauczycielami szkoły i przedsiębiorcami.

 

Powyższe założenia SzOK zamierza osiągnąć poprzez realizacja następujących celów:

  -  zapewnienie satysfakcji uczniom będącym miernikiem jakości prowadzących zajęć.

  -  stworzenie stałej współpracy z uczniem.

  -  koncentracja działań dydaktycznych w obszarach, które wymagają ciągłego uaktualnienia

     oraz w tych obszarach, które stwarzają uczniom największe problemy.

  -  pełne kontrolowanie osiągnięć ucznia.

  -  zapewnienie dostępu do Internetu.

 

 

 

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG